Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm CQCB nội dung Thành phần LDVP/CV theo dõi